آیین افتتاحیه پروژه های اتوبوسرانی

تصوير جلد: 
تصوير: