بازدید از پروژه مترو-ایستگاه کوی امام (ره)

تصوير جلد: 
تصوير: