بازدید شهردار از بیمارستان آیت الله صدوقی

تصوير جلد: 
تصوير: