بازدید شهردار از ساختمان فرقدانی

تصوير جلد: 
تصوير: