بازدید و گفتگو شهردار با مردم در مترو

تصوير جلد: 
تصوير: