حضور شهردار در راهپیمایی 13 آبان

تصوير جلد: 
تصوير: