دیدار سفیر فرانسه با شهردار اصفهان

تصوير جلد: 
تصوير: