دیدار شهردار اصفهان با آیت الله ناصری

تصوير جلد: 
تصوير: