دیدار شهردار با آیت الله مستجابی

تصوير جلد: 
تصوير: