دیدار شهردار با خانواده شهید خرازی

تصوير جلد: 
تصوير: