دیدار شهردار سارایوو با شهردار اصفهان

تصوير جلد: 
تصوير: