رونمایی از نشان و شعار "اصفهان ۲۰۲۰"

تصوير جلد: 
تصوير: