مراسم روز درختکاری در پارک کوهستانی اشراق

تصوير جلد: 
تصوير: