آیین تکریم و معارفه شهردار اصفهان

تصوير جلد: 
تصوير: