افتتاح پروژه عمرانی پایانه صفه

تصوير جلد: 
تصوير: