امضا تفاهم نامه اصفهان و سمرقند

تصوير جلد: 
تصوير: