حضور شهردار در برنامه اینجا اصفهان

تصوير جلد: 
تصوير: