دیدار شهردار با با هیئت مجارستانی

تصوير جلد: 
تصوير: