هر یکشنبه، یک افتتاحیه (ورزشگاه رستم منطقه 14)

تصوير جلد: 
تصوير: