توجه داشته باشيد!

شهروند گرامي (ويژه شهروندان شهر اصفهان)

در صورت داشتن پيشنهاد و يا اعلام مسايل شهري از طريق روش هاي زير اقدام نماييد:

در صورت عدم حصول نتيجه مي توانيد با انتخاب گزينه ارسال و پيگيري درخواست به شهردار، درخواست خود را ثبت نماييد.